پلیس

تامین نیروی پلیس آموزش دیده جهت انتظامات و برقراری و حفظ نظم و همچنین حفاظت و مراقبت بیشتر از اماکن مهم و مراکز و مراقبت از محموله های حساس و مهم و خطر ناک که نیاز به رابط قضائی و مامور پلیس دارد.