مامور مسلح

مامور مسلح جهت حفاظت و مراقبت با سطح بسیار بالا  از پروژهای حساس و مهم که در رده ها خفاظتی بالا قرار دارد و همچنین حمل پول و حفاظت از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که نیاز به مراقبت ویژه دارد.